محسن چاووشی- کم تحملم

۶۶۷.۷ K


۹۰

کسی هرگز نمی داند چه سازی می زند فردا چه می دانی تو از دیروز چه می دانم من از فردا همین یک لحظه را دریاب که فردا می شوی تنها faslan36

Published by: Mr Yashiko
Published at: ۱۱ years ago
Category: موسیقی