تجارت چند سطح دارد و چند نوع هست ؟

1.8 K


2

تفاوت هایی که تجارت با سایر شغل ها چیست و چه طور می توانیم از آن نتیجه بگیریم. صادرات همیشه بیشترین سود برای بهبود اقتصادی یک کشور را داشته است اما ما چگونه در این مسیر شروع کنیم؟ ما در تجارت چند سطح داریم: ۱- تاجر داخلی ۲- تاجر صادر کننده ۳- تاجر بین المللی با ما باشید. من نظام پرور مدیر توسعه کسب و کار و مشاور امور صادراتی گروه شرکت های آراد هستم .

Published by: Mostafa Nezamparvar
Published at: 2 years ago
Category: آموزشی