فوری: آیت الله رئیسی جهت یاری به پنجشیر مقاوم به پا خاست!

292


1

نشرتازه ترین رویداد مهم ایران ومنطقه#خبر_فوری #طالبان #پنجشیر

Published by: پایگاه خبر فارسی
Published at: 1 week ago
Category: اخبار و سیاست