گزارش استارتاپ ویکند استانبول - استارتاپ استانبول ۲۰۱۸ بخش دوم

۲۷


۰

گزارش استارتاپ ویکند استانبول - استارتاپ استانبول ۲۰۱۸ بخش دوم گزارش اختصاصی ترکیه پرتال از استارتاپ استانبول ۲۰۱۸ http://turkeyportal.ir

Published by: turkeyportal
Published at: ۱ year ago
Category: مسافرت و حوادث