همایش عربی - تکنیک تستی - تناقض در گزینه | آلاء

281


0

قسمتی از همایش عربی آقای ناصح زاده دراردوی مطالعاتی نوروز 95، فیلم کامل به زودی در سایت آلاء منتشر می شود. آلاء مجری طرح توسعه ی عدالت آموزشی http://sanatisharif.ir

Published by: آلاء
Published at: 5 years ago
Category: آموزشی