شيعه و تحريف قرآن، دکتر حسن انصاری، جلسه ۱

86


0

بررسی کتاب التنزيل والتحريف تأليف ابوعبدالله سياري، بحث تحريف قرآن از چه زمانی مطرح شد؛ همراه با بحثی درباره ارزيابی شخصيت سياری

Published by: Mohebein Ahl al-Bayt
Published at: 6 months ago
Category: سرگرمی