ویژگی های سیستم جدید پیمانکاری سپیدار همکاران سیستم

۱۰


۰

در این ویدئو با آخرین تغییرات سیستم پیمانکاری سپیدار همکاران سیستم آشنا می شوید https://www.sepidarsystem.com/products/%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1/

Published by: SepidarSystem
Published at: ۱ year ago
Category: مردم و وبلاگ