சக்கரை நோய் விரட்ட இந்த ஒரு முலிகை போதும்.அப்பா || DIABETES || APPA TIPS || KAYAKALPAM TV

۳۸.۴ K


۳۴

the diabetes treat this herbal only one on the remedies.appa tips சக்கரை நோய் விரட்ட இந்த ஒரு முலிகை போதும்.அப்பா dear friends your ideas and suggestions are always welcome on kayakalpam tv,please share your ideas this mail id: yentvofficial@gmail.com,thank you so much your support, * kayakalpam tv is fully tamil health and culture programmes so choose your life kayakalpam tv is well please share your all friends thank you so much one more time

Published by: Kayakallpam TV
Published at: ۱ year ago
Category: سرگرمی