പല്ലില്‍ കമ്പി ഇടാതെ പല്ല് നേരെയാക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്താല്‍ /Baiju's Vlogs

۲۱.۵ K


۲۳

പല്ലില്‍ കമ്പി ഇടാതെ പല്ല് നേരെയാക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്താല്‍ /Baiju's Vlogs Dr Jerin Jose MDS Root canal specialist and aesthetic dentist Vaikom Kottayam DISCLAIMER: The information provided on this channel and its videos is for general purposes only and should NOT be considered as professional advice. We are NOT a licensed or a medical practitioner so always consult professional help. We always try to keep our channel & its content updated but cannot guarantee it. All sponsored videos published on this channel are mentioned in the video and/or its description box. The content published on this channel is our own creative work protected under copyright law.

Published by: Baiju's Vlogs
Published at: ۶ months ago
Category: