نکته تحلیل صرفی - جمع بندی عربی آقای ناصح زاده همایش اردوی مطالعاتی | آلاء

224


0

قسمتی از همایش عربی در اردوی مطالعاتی آموزشی فرات، انشالله به زودی فیلم کامل همایش در سایت آلاء منتشر می شود آلاء مجری طرح توسعه ی عدالت آموزشی http://sanatisharif.ir

Published by: آلاء
Published at: 5 years ago
Category: آموزشی