എരിവുള്ള ഒരു ഇഫ്താർ സ്നാക്ക്|chicken macaroni pola|spicy snack|iftar snack|Evening snack|easy snack|

18.3 K


11

Day in life videos https://www.youtube.com/playlist?list=PLiLZqszBenHJ8wzVHCPO4IjAhfCGCS8YK Daily routine videos https://www.youtube.com/playlist?list=PLiLZqszBenHK4sQiLosnh7hncdUTrjW_n Tips videos https://www.youtube.com/playlist?list=PLiLZqszBenHJht-kWQFt5SNB772n3KpE9 Home videos https://www.youtube.com/playlist?list=PLiLZqszBenHKLOcoZpCGXxE8hozdTmUDk Challenge videos https://www.youtube.com/playlist?list=PLiLZqszBenHIK0URXS4EXlhyHBxSw9I34 My Cake recipes/Tips: https://www.youtube.com/playlist?list=PL7i1j9FYflEvFgUCi-DeZ2W69PtGxuEFg Free Online Baking Class videos https://www.youtube.com/playlist?list=PL7i1j9FYflEtztnL-8FS5ynLp5_mdf5Rn My Snacks/Sweets recipes https://www.youtube.com/playlist?list=PL7i1j9FYflEsNAq5BqDpIsHlypXJjkvHI Shadiya's tips n vlogs https://www.youtube.com/channel/UCNwlEBofDgF3qxUUbTJvalA malabarian recipes by shadiya https://www.youtube.com/channel/UChKRuuVE_q2zaIml1xc8GgQ Purchase online from my Amazon store https://www.amazon.in/shop/malabarianrecipesbyshadiya?ref=exp_inf_sh_mb_own_malabarianrecipesbyshadiya_wp #Iftarsnack #snacks #ramadanrecipes

Published by: malabarian recipes by shadiya
Published at: 1 year ago
Category: چگونه