دیتابیسولوژی - درونیجات پستگرس - زندگی یک کوئری (E01)

342


0

پستگرس چگونه کار می‌کند؟ وقتی یک کوئری در پستگرس اجرا می‌کنیم چه اتفاق‌هایی در پشت صحنه می‌افتد؟ محتوای این ویدئو به صورت متنی: https://bit.ly/3cWq8Zf لینک‌ها: - دریافت کد و کامپایل پستگرس: https://pykello.github.io/fa/2020/05/%D9%BE%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%B3-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%B1.html - مسیر یک کوئری در پستگرس: https://www.postgresql.org/docs/12/query-path.html - پروژه Citus: https://github.com/citusdata/citus - Twitter: https://twitter.com/pykello_fa

Published by: Hadi Moshayedi
Published at: 2 months ago
Category: کمدی