3. نحوه تعریف هزینه های مورد استفاده در سیستم پیمانکاری

۱۵


۰

نوع هزینه: با تعریف نوع هزینه امکان دسته بندی هزینه های انجام شده برای قرارداد فراهم می شود، در این فیلم با نحوه تعریف هزینه های مورد استفاده در قرارداد آشنا خواهید شد. https://www.sepidarsystem.com/products/%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1/

Published by: SepidarSystem
Published at: ۱ year ago
Category: مردم و وبلاگ