به رنگ روز - مهمان: داکتر میرویس سوری - موضوع: درد پا

۳