نوازندگی محمد رضا امیر قاسمی در دستگاه شور (پیانوی ایرانی)

37