تشبیه

346


0

تشبیه، در علم بیان مانند کردن چیزی است به چیزی دیگر. تشبیه مانندگی مبتنی بر کذب است یا با اغراق همراه است؛ تشبیه را به چهار رکن: مشبه، مشبه به، ادات تشبیه و وجه شبه تقسیم کرده اند. "گیگول،دایرة المعارف انیمیشنی درباره همه چیز" Gigoole it! know it! Enjoy it! Let's be a team!

Published by: Gigoole DotCom
Published at: 4 years ago
Category: