کتاب صوتی استادان بسیار زندگی های بسیار - قسمت اول

4.3 K


0

بعد از انتشار کتاب زندگی پس از زندگی دکتر ریموند مودی، روانشناس آمریکایی دکتر ویلیام وایس از زاویه ای دیگر با مسائل ماورا الطبیعه مواجه میشود . وی کتاب دکتر مودی را خوانده است . اما او در مواجهه با یک بیمار روحی خانم بنام کاترین به دنیای ماورا گام میگذارد .او در کتاب زندگی های بسیار استادان بسیار پرده از راز تحقیقات خود بر میدارد و جزئیات شکل گیری این تحقیقات را به چاپ میرساند . او بسیار تحت تاثیر دکتر موودی بوده و در این کتاب خود بارها از او نام میبرد و به نتایج تحقیقات وی اشاره میکند. #استادان بسیار زندگی های بسیار #کتاب صوتی

Published by: ketabesotifarsi
Published at: 2 years ago
Category: