در مورد سگ قدرتمند افغان چه می‌دانید؟

0


0

نام یک نژاد است که خاستگاه آن افغانستان می باشد.این سگ در میان کوچی های افغانستان رشد و پرورش میابد.حداکثر اندازه این نژاد سگ در ماده ها بین ۵۹ تا ۷۹ و در نر ها بین ۷۵تا۸۹میباشد.وزن این سگ معمولا تقریبی بین ۵۴گاه تا۸۰کیلو گرم میرسد. #سگ_افغان #سگ_اصیل_افغانستان

Published by: FIT SAN
Published at: 2 years ago
Category: