تصنیف جان جهان- شجریان و مشکاتیان shajarian meshkatian

819.1 K


0

تصنیف جان جهان محمد رضا شجریان پرویز مشکاتیان جان جهان دوش کجا بوده ای؟ نی غلطم در دل ما بوده ای آه که من دوش چه سان بوده ام آه که تو دوش کرا بوده ای؟ رشک برم کاش قبا بودمی چون که درآغوش قبا بوده ای زهره ندارم که بگویم ترا بی من بیچاره کجا بوده ای؟ آینه ای رنگ تو عکس کسیست تو ز همه رنگ جدا بوده ای رنگ رخ خوب تو آخر گواست در حرم لطف خدا بوده ای

Published by: Shabane Ashegh
Published at: 11 years ago
Category: