ژانا و ابولهول

0


0

ژانا ، لطفا به ما بگویید که داخل ابوالهول چیست؟ پاسخ: اگر منظور از مجسمه سنگی در مصر است نه ابوالهول زنده، پاسخ واضح و ساده است: ...

Published by: Sha Reza210
Published at: 5 months ago
Category: