توضیح میراث مطابق قانون مدنی افغانستان

1.5 K


0

#Educatewithwali توضیح میراث مطابق قانون مدنی افغانستان Inheritance explanation according to the civil rights of Afghainstan درس اول - مبادی علم میراث موضوعات این درس: تعریف و تشریح علم میراث شرایط میراث اصطلاحات میراث حقوق متعلق به متروکه میت گروه های وارثین اسباب میراث موضوعات این برنامه برگرفته از کتاب «توضیح میراث» تألیف قدریه یاسین سلطانی میباشد. لینک به صنف توضیح میراث: https://www.youtube.com/playlist?list=PLxomtWAA48o4FjFcB4WPzdQOFS9HEXe_j

Published by: Educate With Wali
Published at: 2 years ago
Category: