مناجات نامه تیمور بانیارانی کلام خوان آزاد صحرا کار له دیار شهر باستانی دالاهو(kaki.ali23@yahoo,com)

۵۷ K

Ali Youssefi

۱۷

درویش آزاد به حق انسانی فاضل ،اندیشمندی توانا ، استادی فرزانه و از تبار نیکان زمان است. پیران حقیقت پشت ، پناهی مناجات نامه تیمور بند کلام مخصوص این ابر مرد بوده و کوک مخصوص و.و.و.وکلام خوان آزاد صحرا کار به روایت آسید قاسم افضلی شاه ابراهیمی میخواند ازشهر باستانی کارینا و یا کرند غرب(دالاهو) دالاهو نام جدیدی هست که در نظام کنونی بهش تحمیل شده به روش مخملی و.و.و.و.و.و بودار و شک داربرای مکر و نیزنگ خود دست به هر حیله و فریبی زده و میزنند با این نیت و قصد نامردانه و نا جوانمردانه خود میگویند و خود میخندند و رویاها را در سرمیپروراند و فکر میکنند وجود فیزیکی را با ترور میتوان گرفت ویا با تغیر اسم و نام میتوانند ایدئولوژی را دگرگون و یا تغییر دهند و.و.و.و اما زهی خیال باطل این را تاریخ عمل و ارکلن یارسان به ثبت رسانده و ثابت استوار مانده و محکمتر و قاطع تر از دیروز پا بر جا مانده و جوابی قاطع و دندانشکن با عمل و ر فتار به مزدوران و مخالفین خود تا به امروز داده و.و.و.و کوردلان بدانند نام دالاهو افتخار بزرگی برای کل مردم یارسان و یارسانیان بوده و هست و قبله گاه دل انهاست و بدانند که مردم آگاهتر و داناتر و هوشیار تر از این حرفها هستند که میدانند فدا شده و ترور و کشته میشوند ولی فنا نمیشوند(فنا ناپذیر) در طول تاریخ وجود فیزیکی عزیزانی چون همین ابر مرد ذات دار را گرفته و میگیرند اما از هزاره های گذشته تا کتون نتوانسته و نمیتوانند این ایدلوژی و مرام و رفتار اهورایی و میترایی و یاری را از یارسانیان بگیرند و.و.و.و. بند کلامی از حضرت تیمور بانیارانی در مقام مناجات داوو درد من داوو علاج کر دوای درد من داوو لی عصیان باری رنگ زرد من ..برس وه فریا د یار داوو روی نبرد من ئسرین نه دیدم گول بستن داوو بزیت بیو وه جسم داوو بزیت بیو وه جسو و حالم وختن باد بوی سفتی زخانم (زغانم با سوخانم) وه ناز یاران برزه مل داوو...فرد فریا رس روی عبدل داوو .. وه ناز عالی چن قوا داوو......وه ناز یاران ناز روا داوو داوو وه حاجت میر سرانه ....سرافرازم کر نی بنی خانه هالا تیمورم خاک نشین یانه ..ویل و سرگردان جور زمانه

Published by: Ali Youssefi
Published at: ۶ years ago
Category: موسیقی