آه ما الاغ ها نوشته ی عزیز نسین

۱.۵ K


۲

راوی: امیر اردلان داودی آه ، ما ! ما الاغها !... ما جماعت الاغها هم سابق بر این درست مثل جماعت آدمها حرف می زدیم. ما هم برای خودمان زبان به خصوصی… ما الاغهای عزیز نسین حکایت الاغی است که در حین چریدن بوی گرگی رو استشمام میکنه اما باور نمیکنه که گرگ باشه، صداش رو میشنوه اما بازم دوست ...

Published by: Ketabe Gooya کتاب گویا
Published at: ۵ months ago
Category: سرگرمی