جلوه های شکوهمند خداوند، پایه و ساختار کلیسا - رابطه بزرگان و کشیش کلیسا

۱۵