قوانین حمل ونقل بین الملل- همایش مشهد

350


0

..یکی از سلسله جلسات استاد نظام پرور با محوریت زیرساخت های صادرات در مشهد ..برای ورود به صادرات باید کوشید اصول و رفتار حرفه ای آن را آموخت تا به خروجی های مطلوب وموردنظر خود رسید ..مادرآراد سعی میکنیم استراتژی ها و رراهبرد های کاربردی این مسیر را باشما به اشتراک گذاریم ..صادرات را به صورت واقعی شروع کنید ، درتمام مراحل کنارشماهستیم

Published by: Mostafa Nezamparvar
Published at: 2 years ago
Category: آموزشی