بُستان عافیت - مهمان: داکتر فهیم الدین کمیسار - موضوع: پیس یا ویتیلیگو

۷