آموزش یاخته‌شناسی و بافت‌شناسی گیاهی پیشرفته چکیده

1


0

برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: https://fdrs.ir/hb1z/ این شاخه از علوم گیاهی پیش نیاز انجام تحقیقاتی چون دست کاری‌های ژنتیکی، اصلاح رقم‌های گیاهی و همچنین بهبود تولیدات گیاهی است. امروزه این مطالعات به همراه مطالعات فیزیولوژیک گیاهی که به لطف شناخت ساختارهای گیاهی صورت می گیرد، به کمک علومی چون بیوتکنولوژی گیاهی، کشاورزی، باغبانی، زراعت و اصلاح نباتات، تولید و بهره وری از گیاهان دارویی و علوم وابسته، آمده است. مطالعه این درس به کلیه دانشجویان رشته‌های زیست شناسی، زیست فناوری گیاهی، کشاورزی و علوم مرتبط پیشنهاد می شود. مخاطبان در این فرادرس با ساختارهای منحصر به فرد یاخته‌ها و بافت‌های گیاهی به طور کامل تر و دقیق تری آشنا می شوند و این درس را در دو بخش، یاخته شناسی پیشرفته و بافت شناسی پیشرفته مطالعه می کنند. سرفصل‌های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارت‌اند از: درس یکم: آشنایی با یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی مروری بر سازمان یافتگی پیکر گیاهی تفکیک سیستم‌های بافتی ویژگی‌های اختصاصی یاخته گیاهی درس دوم: دیواره سلولی ترکیبات دیواره سلولی و ساختار ماکرومولکولی لایه‌های تشکیل دهنده دیواره و نحوه قرار گیری آن‌ها (آرایش آن‌ها) منشا دیواره رشد دیواره سلولی لان (لان‌های اولیه و ثانویه ، انواع آن‌ها) پلاسمودسم و فراساختار آن درس سوم: پلاست‌ها انواع پلاست و عملکرد فراساختار پلاست‌ها متناسب با عملکرد منشا تکاملی پلاست‌ها مرز خودمختاری درس چهارم: واکوئل (Vacuole) منشا واکوئل و تغییرات تمایزی تونوپلاست محتویات واکوئل فعالیت‌های آنزیمی متنوع واکوئل متابولیت‌های اولیه و ثانویه خودخواری (اتوفاژی)، دگرخواری (هتروفاژی) و خودکافتی (اتولیز) درس پنجم: پروتئین‌های یاخته گیاهی سنتز انواع پروتئین‌ها در سلول گیاهی ساز و کار انتقال و ترابری پروتئین‌ها به سوی غشاها و اندامک‌های درون یاخته ای ساز و کار تغییرات پروتئین‌های گیاهی (گلیکوزیلاسیون و تشکیل پیوندهای دی سولفید) انواع ژنوم یاخته گیاهی و ساز و کار نسخه برداری و پردازش RNA آن‌ها درس ششم: مریستم‌ها (Meristem) و تمایزیابی فراساختار مریستم‌های انتهایی فراساختار مریستم‌های پسین تغییرات فصلی مراحل تمایزیابی یاخته ای مراحل برگشت تمایز درس هفتم: سیستم پوششی سلول‌های زمینه روپوست ساختار دقیق پوستک یاخته‌های نگهبان و تغییرات آن‌ها حین تمایز تریکوم‌های غده ای و محافظتی پریدرم انواع چوب پنبه و فراساختار پوشش خارجی در گیاهان تک لپه و دولپه عدسک و انواع درس هشنم: سیستم زمینه ای پارانشیم (Parenchyma) و انواع تغییرات تمایزی در ارتباط با عملکرد کلانشیم، انواع و تغییرات یاخته ای تمایزی با تاکید بر دیواره اسکلرانشیم (Sclerenchyma)، انواع و تغییرات یاخته ای تمایزی با تاکید بر دیواره درس نهم: سیستم آوندی آبکشی سلول‌های تشکیل دهنده آوند اولیه مراحل تمایزیابی یاخته ای تغییرات پروتوپلاسم (Protoplasm) P پروتئین فراساختار تغییرات دیواره ای دیواره عرضی سنتز و فراساختار کالوز (Callose) دیواره‌های جانبی فراساختار رابطه عناصر آوندی سلول‌های همراه درس دهم: سیستم آوندی چوبی سلول‌های تشکیل دهنده آوند اولیه مراحل تمایز یابی یاخته ای، تغییرات پروتوپلاسم، مرگ برنامه ریزی شده سلولی در عناصر آوندی تغییرات دیواره ای دیواره عرضی و تشکیل صفحات حفره دار دیواره‌های جانبی و هیدرولیز ناقص آوند چوبی پسین، سلول‌های تشکیل دهنده سیستم محوری و شعاعی، تنوع در ساختار چوب، آوندهای فعال و غیرفعال در انواع گیاهان آوندی تغییرات تکاملی در سیستم‌های بافتی آوندی با تاکید بر تغییرات تبار زایشی در آوندهای چوب و آبکش درس یازدهم: ساختارهای ترشحی داخلی و خارجی ویژگی‌های یاخته ای در ارتباط با عملکرد مفید برای رشته‌های زیست شناسی علوم گیاهی (کلیه رشته‌ها) علوم کشاورزی زیست فناوری گیاهی مدرس: دکتر زهرا زارع

Published by: FaraDars — فرادرس
Published at: 1 month ago
Category: آموزشی